SK EN RU

Stratégia

Marketingová stratégia

závodu jasne určila ďalší smer a orientáciu výrobného programu do oblasti banskej techniky. Ciele a úlohy stratégie smerujú k zvýšeniu oddielu výroby v banskej technike, a to vývojom a výrobou vlastných výrobkov, hlavne mechanizovaných výstuží pre dobývanie čierneho uhlia, širokého sortimentu hrablových dopravníkov a ďalších výrobkov. Pokračovať budeme aj v kooperačnej výrobe banského sortimentu s významnými výrobcami v zahraničí.


 
Obchodná stratégia

Bude orientovaná na filozofiu uspokojenia potrieb zákazníkov dobudovaním efektívneho systému marketingu a predaja s dôrazom na priamy styk obchodníka s konečným zákazníkom. Výsledky dosiahnuté za uplynulé obdobie potvrdzujú, že orientácia na výrobu banskej techniky (vývoj a výroba vlastných výrobkov a kooperačná výroba v tejto oblasti) je pre BME správne rozhodnutie. Dôvodom sú vlastné výrobné možnosti, skúsenosti výrobných a technických pracovníkov, stupeň poznania tejto problematiky, strojné vybavenie a poznatky získané z praxe v HBP. V oblasti obchodu s banskou technikou BME zvýšime marketingové aktivity a bude v nich pokračovať s cieľom zvýšenia predaja banskej techniky na tých miestach vo svete, ktoré boli označené za potencionálne najzaujímavejšie. Kooperačná a zákazková výroba ostatnej strojárskej techniky bude doplnkom hlavného výrobného procesu.
 
Základným produktom budú predovšetkým nasledovné výrobky:
  • banské mechanizované výstuže
  • stenové dopravníky
  • individuálne banské stojky z ľahkých zliatin
  • vrtné súpravyFinančná stratégia


bude zameraná na zvyšovanie ekonomickej efektívnosti realizovanej činnosti, zvyšovanie konkurencieschopnosti a cenovej stability s cieľom efektívneho zhodnocovania vloženého majetku a zvyšovania trhovej hodnoty spoločnosti.


 
Výrobno-technická stratégia

BME bude využívať súčasné technologické zariadenia z hľadiska technického a morálneho stavu. Zabezpečí plné využitie kapacity hlavne nových a výkonných strojov. Uvedie do výroby nové výrobky z banskej techniky. V zákazkovej výrobe uprednostní orientáciu na zákazníkov, ktorí zabezpečia opakovanú výrobu s primeranou pridanou hodnotou a majú dobrú platobnú disciplínu.


 
Personálna stratégia

Personálna stratégia vychádza z vnútornej analýzy ľudských zdrojov a reaguje na zvýšenú konkurenciu, technologickú inováciu a vzdelávanie zamestnancov, aby bola schopná pružne sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam a bude určovať, aký personál zabezpečí výrobný program. Strategickým cieľom je naplnenie potrieb, rozvoj a stabilizácia ľudských zdrojov.


 
Investičná stratégia

V rámci investičného rozvoja sa bude BME orientovať na nové technológie z dôvodu zvýšenia produktivity práce, objemu a kvality produkcie. Zameriame sa na také investície, ktoré budú zabezpečovať plnenie požiadaviek a limitov v oblasti životného prostredia hlavne na povrchové úpravy výrobkov a odpadové vody. Vhodným investovaním zabezpečíme zvýšenie objemu výroby, rast produktivity práce a splníme požiadavky kladené na oblasť životného prostredia.Predchádzajúca: Poslanie a vízia
Nasledujúca stránka: História