Tel: +421 465 461 238  

1. Zahájiť sériovú výrobu s min. jedným strategickým partnerom v priebehu roku 2018.
Zúročením niekoľkomesačných obchodných rokovaní zabezpečiť výrobu prototypu a následne nábeh sériovej výroby v roku 2018 pre strategického partnera .


2. Zahájiť sériovú výrobu min. dvoch nových projektov.
Racionalizovať technologické postupy (výroba prípravkov, optimalizácia páliacich plánov a výrobných dávok, využitie rozhodujúcich technológií pri maximálnom využití personálnej obsadenosti) s cieľom dosiahnutia optimálnych výsledných kalkulácií.

3. Pripravenosťou projektov zabezpečiť technologické dovybavenie BME nákupom chýbajúcich technológií.
Týmto cieľom sa dopracovať ku konkurencieschopnosti nášho podniku a minimalizovať náklady na kooperačnú činnosť.

4. Zabezpečiť stav pohľadávok po lehote splatnosti max. na úrovni 1,5 % z objemu fakturácie za posledné tri mesiace.
Dopracovať sa ku zlepšeniu likvidity cez zefektívnenie vymáhania pohľadávok so zameraním na zlepšenie právnej kvality zmlúv, zlepšenie systému predchádzania delikvencie dlžníkov, v rizikových prípadoch realizácia pred platieb, krycích platieb.

5. Neprekročiť straty z reklamácií nad 0,10 % objemu obchodného plánu.
K cieľu sa dopracovať zvýšením technologickej disciplíny v procese výroby, skvalitnením vstupných informácii, skvalitnením technicko-technologickej dokumentácie dodanej zákazníkom a zlepšením právnej kvality zmlúv.